Prípojky vodovodu a kanalizácie na kľúč: Nechajte to na profesionálov

16. mája 2023
Nonstop linka
24/7
0948 10 20 22 info@bhspol.sk

Vedeli by ste si predstaviť domácnosť bez svetla, tepla či teplej vody? Pohodu v dome či v byte nám nezabezpečujú len nábytok a zariadenie, ale aj energie, ktoré nám denne uľahčujú život. Áno, na mysli máme inžinierske siete, medzi ktoré patrí aj vodovodná prípojka, či prípojka kanalizácie. A práve o týchto dvoch si v nasledujúcich riadkoch povieme viac.

Prípojky inžinierskych sietí

Ak začínate stavať dom na nezastavanom pozemku, nemali by ste zabúdať na privedenie prípojok inžinierskych sietí na pozemok. Na toto treba myslieť už pri projektovaní domu, nakoľko každý pozemok je iný a špecifický – buď nemá možnosť pripojiť sa na všetky siete alebo sú inžinierske siete veľmi ďaleko a pod.

Inžinierske siete predstavujú všetky zdroje energií, ktoré bude stavba používať nielen počas výstavby, ale aj pri prevádzke. To znamená, že budova by mala byť napojená na zdroj vody, na vonkajšiu kanalizáciu, elektrickú energiu či na prívod plynu. Všetky tieto napojenia z verejnej siete sa nazývajú prípojky inžinierskych sietí.

Nezabudnite tiež pri projekte prispôsobiť umiestnenie šácht, kotla, kúpeľne, či dielne – nakoľko ide o najväčších odberateľov energií. Pre jednotlivé prípojky alebo kanalizačné žumpy, domové čističky odpadových vôd či studne na pitnú vodu sú dokonca predpísané vzdialenosti od objektov a vzájomné vzdialenosti.

Vodovodná prípojka

Získať vodu pri výstavbe rodinného domu môžete dvoma spôsobmi – buď napojením z verejnej vodovodnej siete alebo z vlastnej studne. Výstavbu vodovodnej prípojky treba zriadiť ešte pred začatím výstavby, pretože pri stavebných prácach sa spotrebuje veľmi veľa vody.

Pod pojmom vodovodná prípojka chápeme úsek potrubia, ktorý spája vnútorný vodovod stavby s rozvádzacou vetvou verejnej vodovodnej siete. Vodovodná prípojka teda slúži na prívod vody z verejnej vodovodnej siete do vašej budovy. Vodovodnú prípojku budujeme od nehnuteľnosti po vodomer alebo po hlavný domový uzáver. Rovnako, ako aj pri kanalizačnej prípojke, tu platí, že každá nehnuteľnosť musí mať samostatnú vodovodnú prípojku.

Aby ste dom mohli pripojiť na verejnú sieť, musíte požiadať o povolenie od vodární a kanalizácií. K žiadosti by ste mali priložiť projekt prípojky alebo objektu pre zdroj vody či žumpy. Toto konanie je súčasťou žiadosti o vyjadrenie sa pre stavebné povolenie. Pri fyzickom zriaďovaní prípojky treba o napojenie požiadať profesionálov, ktorí majú s pripojením stavby na vodu či kanalizáciu odborné skúsenosti.

Na to, že sa bude kopať, musíte upozorniť i telekomunikácie, diaľkové káble, plynárne a elektrozvody, aby mohli vyznačiť presnú trasu ich vedení, z dôvodov nepoškodenia iného vedenia. Ešte pred napojením treba vybudovať na pozemku šachtu s príslušnými rozmermi (nakreslenú i v projekte vodoinštalácie), kde sa umiestni vodomer.

Výstavba vodovodnej prípojky na kľúč

Vodovodná prípojka je samostatná stavba, firma, ktorá vám ju bude realizovať, musí dodržať zákony a podmienky výstavby. Pracovníci z Bratislavskej havarijnej spoločnosti (BHS) majú oprávnenie na budovanie vodovodných i kanalizačných prípojok a samozrejme aj dlhoročné skúsenosti s budovaním vodovodných prípojok, s budovaním pripojenia kanalizácie, s opravami porúch na rúrovom vedení či s výmenou starého potrubia za nové. Pri výkopových prácach postupujú odborníci z BHS v súlade so zákonom a dodržiavajú všetky technické podmienky.

Pri budovaní vodovodnej prípojky je samozrejmosťou aj vodomerná šachta, ktorú vám odborníci takisto vykopú a zrealizujú. Vodovodná prípojka sa napája na vodovod navŕtavacím pásom, zboku alebo zhora, za plnej prevádzky, alebo pomocou tvarovky s odbočkou. Prípojke sa pri napojení na verejný vodovod osadí prípojkový uzáver so zemnou zákopovou súpravou. Prípojka musí byť priamočiara, minimálna hĺbka umiestnenia vodovodnej prípojky by mala byť 1,2 metra a maximálna hĺbka zas 2 metre. Vodovodná prípojka by nemala byť umiestnená vyššie ako je úroveň zeme, pokiaľ nie je minimálne 600 metrov za vnútorným povrchom steny. V opačnom prípade totiž hrozí, že voda zamrzne a vodovodná prípojka-potrubie praskne.

Prípojka kanalizácie na kľúč

Túto prípojku netreba zriadiť pri začatí stavby, avšak ak už treba kopať pri vodovodnej prípojke, je výhodné obe práce spojiť dohromady a ušetriť čas aj náklady. Väčšinou sa nehnuteľnosť pripája na verejnú kanalizáciu, ak však nie je v mieste výstavby dostupná, musia sa splašky čistiť alebo skladovať na vlastnom pozemku. V tomto prípade môžeme situáciu riešiť biologickou čističkou odpadových vôd alebo žumpou. Účelom čističky odpadových vôd je zneškodniť splaškové vody tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo znečistenia pitnej vody a životného prostredia.

Domové čistiarne odpadových vôd sú kompletným „výrobkom,“ ktorý má svoj certifikát, celý ho dodáva a kompletizuje a dáva do prevádzky dodávateľská firma, ktorá má na výstavbu čističky odpadových vôd povolenie. Ďalšou alternatívou je žumpa. Betónová podzemná nádrž s izoláciou tak, aby splašková voda nepresakovala do pôdy. Žumpa má mať dané rozmery a interval vyvážania splaškov – to vám už vypočíta projektant. Predpísaná vzdialenosť žumpy od domu je minimálne 5 metrov a od studne zas 20 m.

Ako prebieha napojenie domu na kanalizáciu

Rovnako ako pri vodovodnej prípojke, aj pri kanalizácii má každý vlastník nehnuteľnosti povinnosť napojiť ju na verejnú kanalizáciu. Pre tieto účely potrebujete firmu, ktorá sa postará o vybudovanie kanalizačnej prípojky.

Kanalizačná prípojka je úsek kanalizačného potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku. Odpadové vody sa odvádzajú aj z miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby. Prípojka kanalizácie je vybudovaná tak, aby vyústila do verejnej kanalizácie.

S potrebným vybavením a minibagrom sa Bratislavská havarijná spoločnosť postará o vybudovanie kanalizačnej prípojky. Dokonca aj na úzkych či ťažšie dostupných miestach vášho pozemku.

Ako sme už vyššie spomínali, každá nehnuteľnosť by mala mať samostatnú kanalizačnú prípojku. Tá by mala byť čo najkratšia a priama, vedená v jednom smere a vyrobená z jedného druhu materiálu. V prípade, že budete potrebovať zmeniť smer kanalizačnej prípojky, je potrebné na mieste zmeny smeru vybudovať kanalizačnú šachtu. O jej výstavbu sa Vám postarajú odborníci z BHS.

Pripojenie na vodu aj na kanalizáciu je dobré nechať na profesionálov, pretože ide o vodnú stavbu, ktorá si vyžaduje dodržiavanie zákonov a technických postupov. Naši pracovníci z BHS sú vám k dispozícii 7 dní v týždni. V prípade potreby, vieme vykonať bezplatnú prehliadku miesta a odporučiť ďalší postup. Služby pripojenia nehnuteľnosti na odpad, verejnú kanalizáciu, vodovod, opravy porúch na rúrovom vedení a výmeny starých potrubných rozvodov ponúkame v celom okrese Bratislava a v okolí:

  • Bratislava (Čuňovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dlhé diely, Dúbravka, Dvory, Háje, Jarovce, Jurajov dvor, Karlova Ves, Koliba, Kramáre, Kútiky, Lamač, Mierová kolónia, Mlynská dolina, Nivy, Nové Mesto, Pasienky, Pekná cesta, Petržalka, Podunajské Biskupice, Prievoz, Rajka, Rendéz, Rusovce, Ružinov, Staré Mesto, Štrkovec, Trávniky, Trnávka, Vajnory, Vinohrady, Rača, Vlčie hrdlo, Vrakuňa, Východné, Záhorská Bystrica, Žabí Majer).

Berg, Hainburg, Kittsee, Dunakiliti