Prípojky kanalizácie: Postup a pripojenie kanalizačného potrubia

25. januára 2023
Nonstop linka
24/7
0948 10 20 22 info@bhspol.sk

Súčasťou mnohých povinností, s ktorými sa stretnete pri výstavbe domu, je aj jeho napojenie na inžinierske siete. Podľa súčasných platných predpisov musia byť všetky budovy a k nim patriace pozemky odvodnené a musia z nich byť bezpečne odvedené aj všetky splašky, či už z toaliet, umývadiel, vaní, sprchových kútov, umývačiek riadu, drezov, práčok – všetky ich treba z domácnosti odviesť a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi. V jednoduchosti povedané – musíte si nechať vybudovať taký systém, ktorý odvedie všetky odpadové vody – kanalizáciu. Ide o systém, kde vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zriaďovacích predmetov von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu. Čo všetko je potrebné pred pripojením na kanalizáciu vybaviť a ako sa kanalizačné potrubie napája? Dozviete sa v riadkoch nižšie.

Prípojka vody a kanalizácie: Čo vybaviť pred pripojením?  

Dostupnosť inžinierskych sietí si overte ešte pred kúpou pozemku. Overte si tiež, či je možné napojenie nového odberného miesta – mohlo by sa totiž stať, že prípojky nebudú dostupné alebo by ich realizácia bola zbytočne drahá.

Ako sme už spomínali v úvode, odpadová voda musí byť z pozemku odvádzaná podľa platných noriem. Ak je možnosť pripojenia na kanalizáciu, podajte žiadosť o pripojenie na príslušné vodárne a kanalizácie. Ak sa v obci kanalizácia nenachádza, budete musieť zvoliť riešenie žumpou, septikom alebo malou čističkou odpadových vôd.

Napojenie na verejnú kanalizáciu sa musí konzultovať s rôznymi inštitúciami, aby sme dodržali potrebné zákony, vyhlášky a obecné nariadenia. Pri realizácii novej kanalizačnej prípojky je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Ku konkrétnemu projektu prípojky sa následne vyjadrí kompetentná spoločnosť.

Žiadosť o novú kanalizačnú prípojku je potrebné smerovať na miestu vodárenskú spoločnosť osobne, poštou alebo aj elektronicky, ak to spoločnosť umožňuje. Na vybavenie žiadosti o novú prípojku je stanovená lehota väčšinou 30 dní. V prípade kladného posúdenia projektu na kanalizačnú prípojku od miestnej vodárenskej spoločnosti, je nutné, aby sa k projektu vyjadrili aj účastníci stavebného konania.

Ak je projekt v poriadku, môžete požiadať o vydanie ohlásenia drobnej stavby, resp. stavebného povolenia. Následne je potrebné vo vodárenskej spoločnosti uzatvoriť zmluvu o odvádzaní splaškových vôd. Po kladnom vybavení všetkých administratívnych povinností môžete pristúpiť k samotnej realizácii kanalizačnej prípojky.

Napojenie kanalizácie Bratislava
Napojenie kanalizácie Bratislava

Odtok verzus kanalizácia

Ešte pred plánovaním kanalizácie sa zamyslite nad pojmami odtok či kanalizácia a nad tým, čo do kanalizácie patrí. Odtok a kanalizácia sú pri moderných nehnuteľnostiach zvyčajne rozdelené na samostatnú sadu rúr.

Kanalizácia je systém, odvádzajúci vodu prichádzajúcu z kúpeľní, kuchynského drezu, sprchy, práčky, z vášho pozemku. Takáto voda sa považuje za odpadovú vodu a je potrebné ju prepraviť do miestnej čističky odpadových vôd.

Odtok povrchovej vody je určený pre všetku vodu v okolí vášho pozemku, ktorá nie je napojená na váš domový vodovod. To zahŕňa dažďovú vodu, ktorú zachytávajú vaše odkvapy domu, terasy, garáže a iné hospodárske budovy. Keďže táto voda nie je kontaminovaná, nepovažuje sa za škodlivú a možno ju odviesť do pôdy, rieky alebo do potoka.

Ak bývate v staršej nehnuteľnosti, je možné, že obidva systémy sú zlúčené v jednom – no najlepšie je ich mať oddelene. Prečo? Prívalová voda, tečúca do vašej kanalizácie, môže spôsobiť záplavu a špinavá voda, ktorá tečie do kanalizácie tiež, sa pre nedostatok miesta môže vyplaviť na povrch a spôsobiť tak kontamináciu pôdy a tokov.

Kanalizačné potrubie na kľúč

Dnes je už na trhu nespočetné množstvo montážneho materiálu, z ktorého si môže vybrať každý. Pripojovacie, odpadové a zvodové potrubia sa zostavujú z kameninových, liatinových, betónových a novodurových a plastových rúr. Potrubie sa zostavuje z priamych rúr a tvaroviek.

Napríklad s plastovými rúrkami sa pracuje veľmi dobre. Dajú sa ľahko skracovať na rôzne dĺžky, stačí ich len prezerať pílkou na kovy. Jednotlivé rezné plochy potrubia viete zahladiť jemným pilníkom a dôsledne očistiť od stružlín, aby ste predišli netesnosti spojov. Časti kanalizačného potrubia sa spájajú vodotesne, pomocou hrdlových spojov, s prevlečenou maticou s tesniacim krúžkom. Dôležitým úkonom po skončení montáže je overiť si vodotesnosť jednotlivých spojov.

Pripojenie a výstavba kanalizácie: montáž kanalizačného potrubia

Je veľmi dôležité, ako urobíme kanalizačnú prípojku k verejnej sieti. Vnútorný rozvod kanalizácie začína pri jednotlivých zariaďovacích predmetoch a končí pri výstupe z budovy. Skladá sa z potrubí, ktoré si následne predstavíme.

Splaškovú vodu z domácností odvádza do odpadového potrubia šikmé pripojovacie potrubie, ktoré sa montuje v minimálnom sklone 3 % a vodorovná vzdialenosť medzi odpadovým potrubím a zriaďovacím predmetom by nemala podľa normy presiahnuť 3 metre, ak je tým zriaďovacím predmetom WC, skracuje sa táto vzdialenosť na 1,5 m. Potrubie sa ukladá väčšinou do steny v šikmých drážkach a zamurováva sa alebo sa vedie k podlahe prízemia. Do odpadového potrubia sa šikmé potrubie pripojí šikmou odbočkou.

Svetlosť potrubia sa volí podľa množstva a druhu pripojených zariaďovacích predmetov. Aby neprenikal zápach z kanalizačného potrubia do interiéru, montujú sa medzi zriaďovacie predmety a potrubie zápachové uzávery, ktoré sú chránené pred vniknutím väčších nečistôt ochrannou mriežkou. Pripojovacie potrubie sa vyrába z rôznych plastických hmôt, ale aj z kovov.

Odpadové zvislé potrubie – zberá a odvádza splaškové vody do nižších podlaží. Musí byť vyvedené 0,5 m nad strechu, kde je ukončené vetracou hlavicou. Tá potrubie vetrá a zabezpečuje, aby sa v ňom nehromadili plyny. Na najnižšom podlaží alebo v pivnici sa do každého odpadového potrubia musí vložiť rúra s čistiacim otvorom. Čistiace rúry včlenené do hlavného zvodu pri budovách bez podpivničenia musia byť umiestnené vo vybetónovanej nepriepustnej revíznej šachte s rozmermi minimálne 60 x 90 x 75 cm. Do šachty sa nesmú umiestniť nijaké iné zariadenia ani vedenia.

V minulosti používané liatinové hrdlové potrubia boli nahradené plastovým potrubím rôzneho zloženia, ktoré sú spájané lepením alebo hrdlovými spojmi a majú takmer neobmedzenú životnosť. Tieto dnes vytláčajú kameninové potrubia, spájané prostredníctvom vytvarovaných hrdiel. Odpadové zvislé potrubie ústi do ležatého potrubia.

Odpadové ležaté potrubie – tvorí rozvetvenú sieť a vychádza z odpadových potrubí a výpustí a pripája sa na kanalizačnú prípojku. Odpadové ležaté potrubie je umiestnené v podzemnom podlaží alebo pod stropom (ak nie je budova podpivničená, tak nad objektom). Ležaté potrubie by po celej svojej dĺžke malo viesť rovno a v rovnom spáde von z objektu.

Musí byť pripravené a odskúšané pred betónovaním základovej dosky a musí spĺňať platné predpisy, aby v prípade poruchy nebolo kanalizačné potrubie príčinou podmáčania základov. Mimo budovy sa kladie ležaté potrubie do nemrznúcej hĺbky – minimálne 90 cm. V novostavbách sa ležaté kanalizačné potrubie ukladá do vytýčených škár v požadovanej hĺbke v základoch.

Odpadové zvislé aj ležaté potrubné rozvody, ako aj kanalizačnú prípojku, navrhuje vždy projektant na základe predpokladaného množstva vyprodukovaných splaškov. Projekt určuje:

  • rozmiestnenie zariaďovacích predmetov, pripojovacích potrubí
  • priemery všetkých potrubných súčastí kanalizácie, vrátane ich spádov, ako aj materiálové zloženie

Kanalizačné pripojenie k chate

Ak plánujete výstavbu chalupy a samozrejme aj výstavbu kanalizácie k nej, sú to drobné stavby a budete musieť verejnú kanalizáciu informatívne zakresliť do kópie katastrálnej mapy. K žiadosti o pripojenie na kanalizáciu budete musieť predložiť aj aktuálnu situáciu kanalizačnej prípojky a umiestnenie kanalizačnej šachty. Miesto, kde vám kanalizačnú prípojku vybudujú, aj to, kam vám umiestnia merač na prípojke, určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka musí byť krátka, priama a kolmá na stoku.

Čo do kanalizácie nepatrí

Na to, aby vám kanalizácia slúžila bez porúch dlhé roky, majte na pamäti, že tam končí iba odpadová voda – použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier. Okrem toho, že správnym prístupom chránite svoje kanalizačné rozvody, je potrebné myslieť aj na životné prostredie, preto v žiadnom prípade do WC nevhadzujte tieto veci:

  • hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky – patria do smetného koša!
  • použitý rastlinný olej, zvyšky jedla, cestoviny, omáčky, polievky – patria do smetného koša!
  • nebezpečný odpad ako chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – škodlivé pre životné prostredie.
  • lieky, injekčné striekačky, tabletky – radšej ich odneste do lekární a nemocníc.
Oprava odpadového potrubia
Oprava odpadového potrubia

Ak nebudete dodržiavať vyššie menované opatrenia, majte na pamäti, že nie vždy sa dá odstrániť porucha kanalizácie bez výkopových prác, ktoré by vás vyšli nemalé výdavky. Preto aj montáž odpadového kanalizačného potrubia zverte do rúk odborníkov – firme, ktorá sa špecializuje na kanalizačné a vodovodné prípojky. Ak hľadáte niekoho na výstavbu kanalizácie, neváhajte nás kontaktovať – radi vám zodpovieme všetky otázky a vysvetlíme postup našej práce, krok za krokom.

Nezabúdajte – kvalitná kanalizácia je nevyhnutnou podmienkou spokojného života v obytnom dome – bez zbytočného obťažovania pachmi, zvukmi, či bez zdravotného ohrozenia.