Ako sa pripojiť na kanalizáciu: Kanalizačné prípojky, revízna šachta, kanalizačné potrubie

25. septembra 2023
Nonstop linka
24/7
0948 10 20 22 info@bhspol.sk

Odpadové vody vznikajú z rozličných zdrojov – či už ide o splašky z umývadiel, vaní, záchodov alebo o dažďovú vodu, ktorá odteká zo striech a iných odvodňovacích plôch, všetky tieto splašky sa musia zneškodniť v súlade so zákonom. Aby odvádzanie odpadových vôd fungovalo bez problémov, musí byť správne vybudovaná domová kanalizácia.

Ak by totiž kanalizácia zlyhala, mohlo by nám to spôsobiť nemalé problémy – od šírenia zápachu, cez poruchy potrubia, až po ohrozujúce nasatie splaškov do pitnej vody. Dnes si preto povieme pár slov o kanalizácii, o tom, z čoho sa kanalizácia skladá, aj o tom, prečo sú jednotlivé časti kanalizácie dôležité a prečo by bez nich kanalizácia nemusela fungovať správne. 

Kanalizačné prípojky

Kanalizačná prípojka je úsek kanalizačného potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku. Odpadové vody sa odvádzajú aj z miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby. Kanalizačná prípojka je vybudovaná tak, aby vyústila do verejnej kanalizácie.

Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v § 52, ods.1.) písm. k) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

  • slúži na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb
  • slúži na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú sieť
  • slúži na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžaduje ich predchádzajúce čistenie
  • je dlhšia ako 100 m a má vnútorný priemer väčší ako 20 cm.

Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzavretú zmluvu o dodávke vody. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Každý vlastník nehnuteľnosti má povinnosť napojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Pre tieto účely potrebuje firmu, ktorá sa postará o vybudovanie kanalizačnej prípojky.

Kanalizačná šachta

Kanalizačná alebo revízna šachta, je nevyhnutnou súčasťou kanalizačnej prípojky pre splaškové a odpadové vody – ak chcete, aby vám potrubie správne fungovalo. Je totiž určená na vykonávanie kontroly a údržby potrubia. Veľkosť kanalizačnej šachty sa odvíja od projektu, požiadaviek správcov kanalizačnej siete, ale aj ich majiteľov.

Revízna šachta sa používa pri prípojkách splaškovej odpadovej vody. Prostredníctvom kanalizačnej šachty je možné ľahko kontrolovať a udržiavať potrubie v dobrom stave. Umiestnenie šachty vychádza z dispozičného usporiadania celku, využitia kanalizácie, ale aj z lokálnych podmienok kanalizačnej siete. Kanalizačné šachty sa skladajú z troch častí: šachtové dno, šachtová rúra a poklop. Podľa typu delia na samonosné šachty (usadzujú sa na pripravené dno, sú vhodné tam, kde nie je vysoká spodná voda), obetónované šachty (usadzujú sa na pripravené betónové dno, potom je plášť šachty obetónovaný – hrúbka betónu sa volí podľa umiestnenia šachty).

Ako revíznu šachtu osadiť

Šachtové dno sa umiestni do zhutneného podsypu. Napojí sa vstupné a výstupné potrubie a šachtová rúra sa zasunie do šachtového dna. Postupne sa obsypáva a hutní, až do úrovne 10 cm pod spodnou časťou, kde je plánované osadenie rámu či prstenca. Ten sa osadí do betónového lôžka. Šachta sa zakryje poklopom a vykonajú sa terénne úpravy.

Prečo je kanalizačná šachta potrebná

V prípade, že rekonštruujete starší dom alebo staviate nový a chcete sa pripojiť na miestnu kanalizáciu a vodovod, musíte mať na pozemku najprv vybudovanú revíznu šachtu. Revízna šachta uľahčí prístup do splaškovej či dažďovej a drenážne aj do kanalizačnej prípojky. Kanalizačná šachta tiež slúži ako odvod vody od objektov a je možné ňou prepojiť rôzne priemery potrubí.

Kanalizačné potrubie

Kanalizačné potrubie je súčasťou každej domácnosti, ktorá je vybavená kuchyňou, kúpeľňou či toaletou. Systém odpadových potrubí, ústiaci do útrob kanalizačného systému, si vyžaduje bezchybnú funkčnosť a preto je dobré si na kladenie kanalizácie a kanalizačného potrubia prizvať odborníkov. Na kladenie kanalizácie sa dnes používajú železné a plastové rúry, ktoré sa dajú pohodlne nainštalovať a majú dobré prevádzkové vlastnosti.

Položenie kanalizačného potrubia

Základom kanalizácie sú kanalizačné rúry, kolená, odbočky, šachta a spätná klapka. Aby kanalizácia nepretekala, je potrebné si pripraviť spojovací materiál, tesnenie a montážne mazivo – používajú sa pri spojoch jednotlivých dielov.

Pre výkopové práce platí, že je potrebné dodržať správnu hĺbku položeného potrubia a jeho správny priemer, podľa hĺbky uloženia kanalizačných rúr, aby bol odtok odpadových vôd bezproblémový a plynulý. Je potrebné tiež dodržať šírku okolitého výkopu, aby sa mohla rúra správne izolovať a obložiť podporným štrkom, pieskom, prípadne fóliou. Zásadou je vytvorenie minimálneho spádu odpadového potrubia, aby sa neupchávalo.

Pri výkopových prácach dbá naša spoločnosť, zaoberajúca sa prípojkami kanalizácie, na pravidlo, že čím je kanalizácia hlbšie, tým, by mal byť vyšší priemer rúry. Príprava podložia pre uloženie kanalizačnej rúry si vyžaduje obzvlášť pozornosť. Na jeden meter potrubia je potrebné zachovať spád rúr 2 až 2,5 cm. Samotné podložie sa pripravuje podľa podkladu výkopu.

Ak sa nachádza vo výkope jemná zem, potrubie môže byť položené priamo, kamenisté podložie je potrebné vysypať jemne zrnitým materiálom, štrkom a naň položiť kanalizačné potrubie. Veľmi nestabilné podložie sa môže spevniť vybetónovaním a následným vytvorením klasického podložia z jemného materiálu a štrku. Pridať sa môže aj fólia. Pri výskyte vody sa podložie kanalizačného potrubia vyvyšuje o približne 20-30 cm a vysype sa štrkom.

Pri kladení kanalizačného potrubia je potrebné dbať na jeho čistotu, aby sa zachovala vodotesnosť. Potrubie sa opatrne spúšťa do výkopu a musí doliehať na podložie umiestnené vo výkope.

Zasýpanie potrubia je potrebné zabezpečiť tak, aby sa obsypový materiál dostal medzi výkop a potrubie a celé potrubie chránil pred prípadnými deformáciami. Obsypový materiál sa zhutňuje vibračným zariadením a vyžaduje si navrstvenie až do výšky približne 20 cm nad kanalizačné potrubie. Následne sa kanalizácia zasype pôvodnou zeminou z výkopu.

Napojenie na verejnú kanalizáciu

Dôležitou súčasťou domáceho kanalizačného potrubia je napojenie na verejnú kanalizáciu, žumpu (septik) alebo malú čističku odpadových vôd. Zvyčajne sa takéto napojenie vykonáva pomocou rúr s priemerom 20 cm. Vývody z objektu sú realizované pomocou kanalizačných revíznych šácht (najlepšie, keď je šachta na každom spoji dvoch alebo viacerých potrubí), ktoré sú zakryté liatinovými poklopmi.

Kanalizácia musí byť položená na správne pripravenom podklade, inak môže potrubie sadnúť, prasknúť, spôsobiť nepríjemnosti a náklady na sanáciu. Potrubie musí byť uložené v zemi pod bodom mrazu, čo je v priemere hĺbka 60 až 80 cm.

Po dokončení výstavby kanalizácie musí zhotoviteľ odskúšať prietok a tesnosť. Počas testu nesmie odpadová voda unikať ani vykazovať iné nepravidelnosti. Protokol, ktorý sa vyhotovuje po skúške, podpisuje zhotoviteľ.

Vybudovanie kanalizačnej prípojky

S našou mechanizáciou a minibagrom sa postaráme o vybudovanie kanalizačnej prípojky aj v úzkych priestoroch vášho pozemku. Pre každú nehnuteľnosť je potrebná samostatná kanalizačná prípojka. Tá by mala byť čo najkratšia, priama, vedená v jednom smere a vyrobená z jedného druhu materiálu.

V prípade, že budete potrebovať zmeniť smer kanalizačnej prípojky, je potrebné na mieste zmeny smeru vybudovať kanalizačnú šachtu, ktorej stavbu vieme tiež zrealizovať. S našou technikou podvŕtavame aj komunikácie so šnekom s priemerom 200 mm.

Pripojenie na kanalizáciu je dobré nechať na profesionálov, pretože ide o vodnú stavbu. Naši pracovníci pracujú 7 dní v týždni. Služby pripojenia nehnuteľnosti na odpad, verejnú kanalizáciu, opravy porúch na rúrovom vedení a výmeny starých potrubných rozvodov ponúkame v okolí miest Bratislava (Čuňovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dlhé diely, Dúbravka, Dvory, Háje, Jarovce, Jurajov dvor, Karlova Ves, Koliba, Kramáre, Kútiky, Lamač, Mierová kolónia, Mlynská dolina, Nivy, Nové Mesto, Pasienky, Pekná cesta, Petržalka, Podunajské Biskupice, Prievoz, Rajka, Rendéz, Rusovce, Ružinov, Staré Mesto, Štrkovec, Trávniky, Trnávka, Vajnory, Vinohrady Rača, Vlčie hrdlo, Vrakuňa, Východné, Záhorská Bystrica, Žabí Majer), Berg, Hainburg, Kittsee, Dunakiliti. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.